Revistă - Forum a Românilor Americani

Arhiva
2007  Nr. 180;
Nr.181 Nr.182;
Nr.183;  Nr.184; Nr.185;  Nr.186;  Nr.187;  Nr.188;  Nr.189;  Nr.190;  Nr.191; Nr.192; Nr.193; Nr.195; Nr.196; Nr.197; Nr.198;  Nr.199; Nr.200; Nr.201; Nr.202;
2008: Jan-Feb


Cristian Ioanide
de Aurel P. Micurescu

    Numele lui Cristian Ioanide este legat de Diaspora româneasca din Portland şi de apriţia ziarului Romanian Times. A fost fiul unui mare poet creştin Costache Ioanide ale cărui poezii sunt recitate sau cântate în multe biserici creştine. L-am vizitat  acasă de multe ori şi am avut deosebita plăcere de a sta de vorbă cu el. A fost un gazetar de frunte, un om modest, cu o voce caldă şi prietenoasă care la conducerea ziarului Romanian Times a făcut valoroase comentarii pe teme politice şi religioase.
     De remarcat este faptul că în acest ziar credincioşii ortodocşi cât şi neoprotestanţi şi-au putut exprima liber ideile fără nici o animozitate. Fratele meu Beni mi-a dat ştirea tristă a morţii domnului Ioanide şi mi-a spus că-i vor lipsi mult preţioasele articole în care ilustrul jurnalist a făcut comentarii comparative din  viaţa politică românească şi americană. Este lăudabil faptul că, Cristian Ioanide a folosit o limbă română clară şi limpede, fără anglofonismele pe care mulţi jurnalişti români din ţară şi străinătate le folosesc fără rost atât în presă cât şi televiziune.
     Personal îi sunt îndatorat domnului Ioanide cât şi ziarului Romanian Times care mi-au acordat gratuit spaţiu pentru publicarea în întregime a “Patimilor Mântuitorului”, a predicilor din cartea “El vine pe nori” cât şi a eseului “Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul.” Mulţi cititori din Portland, Seattle sau Phoenix mi-au spus că mi-au citit aceste articole.
     Mi-aduc aminte de comentariile unui critic literar la fulgerătoarea moarte a tânărului poet Vasile Cârlova care spunea despre acesta că “a fost ca o cometă trecătoare deasupra României.” Aş putea spune acelaşi lucru desre Cristian Ioanide că a fost o cometă trecătoare deasupra Diasporei româneşti. Totodată doresc să menţionez faptul că prin scrisul lui, Cristian Ioanide şi-a servit frumos şi bine poporul român şi a fost totodată un mare român. Fie ca mulţi dintre compartioţii noştrii să-i semănăm celui care a plecat dintre noi. Pe această cale transmit condoleanţe familiei şi eu cred că-n astfel de împrejurări Dumnezeu prin Duhul Lui cel Sfânt vă poate întări sufleteşte şi mângăia inimile.
Aurel P. Micurescu, evanghelist

FIARA CARE SE RIDICĂ DIN PĂMÂNT Apocalipsa 13:11-18

 Studiind acest capitol, ne punem întrebarea: De ce trebuie să ne interesăm de ceea ce se va întâmpla în mijlocul perioadei Marelui necaz? Răspunsul este că dacă răpirea Bisericii va avea loc în acest moment, atunci după 3 ani şi jumătate aceste evenimente se vor întâmpla pe pământ. Aceste evenimente nu se vor petrece deodată ci treptat. După ce Biserica va fi răpită, va începe necazul care va culmina cu apariţia Fiarei.

Pe plan financiar, mai ales aici în Statele Unite, se caută să se simplifice tranzacţiile financiare de la cecuri sau bani în numerar, la o bucăţică de plastic de mărimea unei cărţi de vizită iar plata mărfii, în unele magazine, se face prin tranzacţie computerizată. Eu, la corporaţia medicală unde lucrez, dau informaţiile la cei care lucrează la statele de plată, iar salarul mi se transferă automat la bancă unde am cont. Aici, în SUA, fiecare cetăţean are un număr, numit număr de securitate socială (social security number) şi pe baza acestui număr se pot identifica, localiza şi obţine multe alte informaţii despre persoana respectivă. Deci pe baza unui număr, încă în zilele noastre se pot obţine informaţii despre fiecare individ. În Apocalipsa 13:2 este scris că: “fiara, pe care am văzut-o, seinăna cu un leopard!”. Leopardul este un animal care are pe blană pete de mai multe culori. Teologii au făcut asocierea între înfăţişarea leopardului şi natura sau caracterul internaţional al lui Anticrist. Leopardul are 3 culori şi reprezintă cele trei rase majore de populaţie a lumii. El are culoarea maro, care corespunde popoarelor din Asia. Pântecele leopardului are culoarea albă, care reprezintă rasa albă, iar petele negre reprezintă rasa neagră a popoarelor din Africa.
    Leopardul este un animal care aleargă cu mare viteză şi aceasta ne spune că Anticristul va duce la o unitate comună, rapidă a tuturor popoarelor lumii indiferent de rasă. 

A doua fiară.

 Apocalipsa 13:13 ne spune: “Apoi am văzut ridicâl1du-se din pământ o altă fiară, care avea 2 coarne ca ale unui miel şi vorbea ca un balaur”.  Satana împreună cu fiara şi cu proorocul mincinos alcătuiesc complet numărul trei, şi este tocmai opusul Sfintei Treimi, o treime necurată am putea spune. Aşa cum Dumnezeu este prima persoană şi Tatăl Sfintei Treimi, tot aşa Satan este tatăl şi prima persoană din treimea necurată. Isus Hristos este a doua persoană şi fiul Sfintei Treimi, iar Anticristul este a doua persoană şi fiul treimei necurate. Duhul Sfânt este a treia persoană din Sfânta Treime şi în Ioan 16:14 este scris că rolul Duhului Sfânt este de a proslăvi pe Domnul Isus. Tot

aşa observăm în acest pasaj că rolul proorocului mincinos este să dirijeze toate laudele şi să facă pe locuitorii pământului să se închine fiarei dintâi, adică lui Anticrist, care este a doua persoană a treimei necurate.

Satan va încerca ca printr-un guvern unic, printr-un sistem economic unic şi mai ales printr-o singură religie să determine ca întreaga lume să i se închine, să-i slujească şi-n felul acesta să depărteze pe oameni de adevăratul Dumnezeu şi de singurul Mântuitor, Isus Hristos.

 
Proorocul mincinos.

 
    Versetul 11 ne spune despre a doua fiară că avea coarne ca ale unui miel, dar vorbea ca un ba1aur. Este un contrast între cele două animale, mielul şi balaurul sau şarpele. Mielul este un animal blând, paşnic care nu face rău nimănui, pe când şarpele este un animal de pradă, care muşcă, ucide. De ce fiara a doua sau proorocul mincinos are aceste trăsături caracteristice contrare? Noi ştim din Biblie, că mielul îl reprezintă pe Isus Hristos, deci proorocul mincinos prin lucrarea lui caută să imite şi mai ales să producă lucrări false, aparent ca venind de la Dumnezeu.

Versetul13 ne spune că: “ Sâvârşea semne mari, până acolo că făcea să se pogoare foc din cer pe pământ, în faţa oamenilor”. Domnul Isus a spus în Matei 7:15: “Păziţi-vă de proorocii mincinoşi. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinlăuntru sunt nişte lupi răpitori.“

Prima fiară este un conducător politic, dar a doua, prin înfăţişarea de miel, cred că va fi un conducător religios, care va căuta printr-o religie unică să adune pe toţi oamenii în jurul lui Anticrist. Mulţi teologi cred că datorită atribuţiilor religioase a celei de-a doua fiare, acest om trebuie neapărat să fie din Israel. Biblia, însă, nu ne indică, dacă va fi din Israel sau dintre neamuri. Domnul Isus spune în Luca 21:24 că: “Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri” iar în Apocalipsa 11:2: “Neamurile vor călca în picioare Sfânta Cetate, 42 de luni. “Aceasta îmi spune mai degrabă că cei doi conducători vor face parte dintre neamuri şi vor persecuta pe evrei şi pe neamuri deopotrivă. Proorocul mincinos nu va face altceva decât să sprijine programul politic al Anticristului.

 
De ce este nevoie de prooroc în perioada Marelui necaz?

 
Întotdeauna în istorie puterea politică este sprijinită de biserică, religie, preoţi, c1erici. Când Moise şi Aaron au cerut să lase pe Israel să plece din Egipt, Faraon a adus pe Iane şi Iambre, marii vrăjitori ai timpului, care prin lucrarea lor s-au opus planului lui Dumnezeu. Când Balac, regele Moabului a căutat să distrugă pe Israel, el a angajat pe Balaam, pentru a-l blestema pe Israel. Când Absalom s-a răsculat împotriva lui David, el a avut pe Ahitofel ca sfătuitor, un preot.

Mulţi oameni nu pot face deosebire între religii şi spun că nu contează ce fel de religie este din moment ce Se închină lui Dumnezeu. Creştinismul este mai mult decât religie, prin care oamenii caută o modalitate să ajungă în legătură cu Dumnezeu, este o relaţie prin care Dumnezeu caută pe om şi vrea să comunice cu el. Chiar şi Hitler a căutat să ia legătura cu liderii religioşi ai timpului, ca aceştia să-i aprobe programul politic şi militar. La sfârşitul veacurilor, în perioada Marelui necaz, religia va fi un instrument pe care Satana îl va folosi pentru a unifica lumea sub conducerea lui Anticrist şi alături de el, este partenerul său religios, proorocul mincinos. La ora actuală există chiar o mişcare ecumenică care încearcă să unifice toate religiile într-una singură.

Proorocul mincinos vine blând ca un miel dar are o voce de balaur. El are putere să facă semne mari, până acolo că făcea să se pogoare foc din cer pe pământ. Aceasta are o însemnătate deosebită, deoarece este un lucru, care este asociat cu prezenţa lui Dumnezeu. De exemplu: Dumnezeu a făcut să cadă foc din cer peste Sodoma şi Gomora când au fost pedepsite pentru păcat. Un foc a ieşit dinaintea Domnului şi a căzut peste Nadab şi Abihu şi i-a omorât pentru păcatul lor, deoarece au adus foc străin înaintea Domnului. Proorocul mincinos va căuta să-l imite pe Ilie, care a pogorât foc din cer pe Muntele Carmel când s-au adus acolo jertfe. |tim că cei doi martori au avut putere să pogoare foc din cer. Aşa că şi proorocul mincinos va imita multe lucrări şi semne ca venind de la Dumnezeu. Satana caută să falsifice lucrările lui Dumnezeu, făcând lucrări asemănătoare cu scopul de a înşela pe oameni.

Versetele 14 şi 15 ne spun: “|i amăgea pe locuitorii pământului prin semnele, pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie şi trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, şi să fie omorâţi toţi ceice nu se vor închina icoanei fiarei. “

            Mulţi cred că această icoană sau statuie a, fiarei va fi instalată în templul din Ierusalim care se va construi în viitor şi va fi centrul de închinăciune al fiarei. Ierusalimul este un loc special de închinăciune pentru Israel şi de aceea şi această statuie a fiarei va fi instalată acolo. Nu ştim exact cum va fi acea icoană a fiarei. Mulţi, cred că va fi un robot computerizat cu proprietatea de a vorbi. Probabil că va fi o combinaţie de tehnologie avansată şi puteri supranaturale ale Satanei încât oamenii se vor închina acelei statui, care va fi aşezată în templu când fiara nu va fi prezentă acolo. Acea statuie îl va reprezenta pe Anticristul însuşi. Astăzi se folosesc roboţi pentru a executa anumite lucrări în industrie, executând lucrări de sudură, sau sunt roboţi, care execută munci casnice de exemplu: aspiratul prafului şi alte operaţii de curăţenie.

 Apostolul Pavel spune în 2 Tes. 2:4: “că protrivnicul, adică, Anticristul se va aşeza în, Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu”. Această icoană, sau statuie a fiarei nu este vie pentru că Diavolul nu are putere să dea viaţă; cred că se comportă ca şi cum ar fi o fiinţă reală care vorbeşte şi face anumite lucrări, supranaturale. Chipurile cioplite, icoanele sau alte obiecte, pe care le folosesc anumite religii ca scop de închinăciune pot atrage inima oamenilor de la Dumnezeul cel viu şi să o lege de obiectul, statui a sau icoana respectivă. Cei ce se închină lui Dumnezeu trebuie să i se închine în duh şi-n adevăr, nu icoanelor, idolilor sau statuilor care reprezintă pe sfinţii care au trăit odată pe pământ. Locuitorii pământului vor fi impresionaţi de imaginea sau statui a care-i va ţinea loc fiarei, mai ales că printr-o minune fiara a fost readusă înapoi la viaţă şi-n felul acesta proorocul mincinos va uni pe toţi oamenii în jurul fiarei.


Anticristul va fi un conducător crud şi răzbunător


S-au făcut multe preziceri în legătură cu naţionalitatea din care se va ridica Anticristul. Mulţi au spus că Anticristul va fi evreu pentru că va face un legământ cu Israel, demonstrându-le că el este Mesia. Dar Biblia nu ne indică aceasta. Anticristul se va ridica din cel de-al patrulea imperiu care este descris în Daniel. Primele trei imperii au fost: Babilon, Medo-Persia şi Grecia. Imperiul al patrulea, imperiul Roman, este încă în viaţă astăzi, putem spune că el s-a răspândit în partea de vest a lumii. Mulţi teologi cred că Imperiul Roman se va reconsolida prin ţările participante în Piaţa Comună. Încă pe vremea când eram la liceu, în anii ‘60, a luat fiinţă această Piaţă Comună şi astăzi se lucrează la formarea unui sistem monetar comun pentru ţările participante în acest bloc economic. În Apococalipsa 11:7 este descris de unde vine Anticristul: “Când îşi vor isprăvi mărturisirea lor, fiara care se ridică din Adânc, va face război cu ei, îi va birui şi-i va omorî”. Anticristul este un demon în trup de om. El este Satan, prefăcut în înger de lumină, care prin lucrările şi minunile sale va duce pe mulţi la pierzare. Ne îngrozim atunci când citim capitolul 13 din Apocalipsa, sau capitolul 7 din Daniel, şi găsim această personalitate comparată cu o fiară, care omoară, distruge, prăpădeşte totul. Ştim însă că activitatea Anticristului este îngăduită de Cel Prea Înalt.
Mereu în capitolul 13 se repetă fraza: “i s-a dat să facă război cu sfinţii, i s-a dat o gură, care rostea vorbe mari şi hule.” Fiara care se ridică din mare are 7 capete şi 10 coarne. Dacă citim în Apocalipsa 17:9 aflăm că: “Aici este mintea plină de înţelepciune. Cele şapte capete sunt şapte munţi, pe care şade femeia.” Vom studia, de fapt, aceasta mai târziu şi vom afla că acest oraş este Roma, oraş aşezat pe 7 coline. În Apocalipsa 17:12 ne spune că cele zece coarne sunt zece împăraţi. Fiara este asociată cu cele 10 naţiuni ale Pieţei Comune. Am citit cândva că sunt 12, apoi că sunt 9 sau 11, dar atunci când fiara va veni vor fi 10. Anticristul va fi acela care va consolida cele 10 ţări la o unitate economică şi politică. În Apoc. 13:2 ne spune că: “Fiara pe care am văzut-o, semăna cu un leopard; avea labe ca de urs, şi o gură ca o gură de leu. Balaurului i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie, şi o stăpânire mare”. În cartea lui Daniel cele 4 imperii mari ale lumii sunt descrise prin comparaţie cu câte un animal. Babilonul semăna cu un leu, Medo-Persia cu un urs şi Grecia cu un leopard. Biblia ne spune că Anticristul are trăsături caracteristice cu 3 dintre marile imperii ale lumii. El seamănă cu un leopard, adică Grecia, are labe ca de urs ca Medo-Persia, şi o gură ca o gură de leu adică Babilon, dar în acelaşi timp el e diferit de ceea ce caracterizează cele trei imperii. El este mai groaznic decât predecesorii săi în tot ce va face şi spune. Cu alte cuvinte, el va avea puterea şi brutalitatea babilonienilor sau medo-persanilor. Tot aşa cum aceştia au cucerit şi supus popoare şi regate prin război şi ucidere, tot aşa şi conducătorul Imperiului Roman renăscut va conduce şi supune întreaga lume în vremurile sfârşitului. Anticristul va avea geniul militar al lui Alexandru cel Mare, Iulius Ceazar sau Napoleon dar în acelaşi timp îndemânarea diplomatică a lui Churchill, Titulescu sau Henry Kissinger.   
În lumea noastră de azi, vedem cum se pavează drumul pentru apariţia lui Anticrist. Preşedintele Bush, în cuvântările sale folosea mereu fraza de noua ordine a lumii (New World Order), deoarece războiul rece dintre SUA şi Uniunea Sovietică a luat sfârşit. După destrămarea Uniunii Sovietice şi prăbuşirea blocului comunist din Răsărit, Rusia şi-a pierdut rolul de superputere a lumii. A rămas doar o singură superputere în lume, Statele Unite.        
Când a apărut pe scenă preşedintele Clinton, acesta a depus mari eforturi pentru semnarea acordului economic NAFTA. Este un acord economic Între SUA, Mexic şi Canada, şi deşi, a avut multă opoziţie datorită faptului că mulţi americani se temeau că-şi vor pierde serviciile pentru că multe firme americane se vor muta în Mexic, totusi a fost aprobat de Congresul American. Preşedintele Clinton a invitat mai mulţi lideri din Asia pentru o întâlnire la nivel înalt, pe plan economic. În cuvântarea sa din Seattle, din 1994, el a folosit termenul de economie globală a lumii (global economy).
În prezent puterea militară a lumii este centralizată în blocul militar NATO. După cel de-al doilea război mondial au fost mai multe blocuri militare ca NATO, CEATO, SEATO, Pactul de la Varsovia. După cădetea imperiului sovietic si deci, a Pactului Militar de la Varşovia, în prezent atât ruşii, cât şi românii, ungurii, polonezii şi cehii vor să intre în NATO. Oare de ce? Pentru că centrul puterii militare al lumii este NATO.   
Nu poate exista putere militară fără putere economică. Am urmărit cu câtă viteză SUA împreună cu aliaţii din NATO, şi-au deplasat trupele şi materialele de război în Arabia Saudită pentru campania militară împotriva Irakului. Trupele şi materialele de război au fost deplasate în aproximativ o săptămână, iar războiul a fost câştigat într-o lună şi jumătate. În acest război şi-a spus cuvântul tehnologia modernă a armamentului cât şi superioritatea şi puterea economică a Vestului. Cred că acest război este un preludiu al Armaghedonului!
Dacă nu ai bani, nu poţi finanţa un război care este aşa de costisitor în zilele noastre. Am auzit pe mulţi lideri religioşi americani spunând că, întrucât SUA este singura superputere rămasă, Anticristul trebuie să se ridice din SUA; dar Biblia nu ne indică aceasta, deşi americanii ‘sunt circa 80@ populaţie de origine europeană. Când ţările din Piaţa Comună vor ajunge la un sistem fianciar şi economic unic, centrul de putere economică şi militară al lumii îşi va avea sediul în Europa. NATO la ora actuală este cea mai mare putere militară din lume cu sediul la Bruxels. Fiara va pune mâna atât pe puterea politică, militară cât şi economică a lumii.
Apocalipsa 13:3 ne spune că: “Unul din capetele ei părea rănit de moarte; dar rana de moarte fusese vindecată.Şi tot pământul se mira după fiară”  Satan va permite ca fiara să fie ucisă, sau cel puţin aparent moartă. Dar rana de moarte se va vindeca şi el se va ridica ca şi înviat din morţi şi-n felul acesta va uimi pe locuitorii pământului şi-i va determina să-i urmeze. Am auzit pe mulţi predicatori americani comparând moartea aparentă a fiarei cu asasinarea preşedintelui americană. F. Kennedy. Moartea lui Kennedy a produs durere în întreaga lume. Îmi aduc aminte că pe vremea aceea eram elev la liceu şi chiar în România a fost transmisă la televiziune înmormântarea sa. El a lăsat în urmă o soţie tânără şi 2 copii mici, ceea ce a atras şi mai multă simpatie. Dar ce s-ar fi întâmplat, dacă atunci când întreaga lume îl plângea pe Kennedy, când el zăcea în sicriu, să fi înviat, să se fi dat jos din sicriu, să se ducă la microfon şi să vorbească mulţimilor? Probabil că-n felul acesta şi Anticristul, când rana de moarte i se va vindeca va impresiona pe locuitorii pământului: “Şi tot pământul se mira după fiară”.
Toţi cei ai căror nume nu a fost scris în cartea vieţii vor accepta semnul fiarei si vor fi duşi în rătăcire. Acum oamenii au posibilitate a de a scăpa de Marele necaz, de a fugi de noaptea care vine, în care toţi locuitorii vor fi prinşi ca într-o cursă şi greu, încercaţi. Astăzi încă mai este har, mai există posibilitate de mântuire! Din studiul Apocalipsei învăţăm că Biserica lui Isus Hristos va fi răpită şi va celebra în cer Nunta Mielului, timp de 7 ani, în timp ce locuitorii pământului vor fi greu încercaţi.

FIARA CARE SE RIDICĂ  DIN MARE

Apocalipsa 13:1‑10

Am ajuns la capitolul cel mai dificil şi greu de explicat, mai ales că acest subiect al Anticristului a fost şi este şi în prezent în cercetarea multor teologi şi studenţi ai profeţiilor biblice. Toţi caută să identifice această personalitate din Vechiul Testament, în cartea lui Daniel şi din Noul Testament, în Apocalipsa lui Ioan. Începând de la împăraţi ai Romei ca Nero sau Antiohus Epiphanes până la papa de la Roma, la Hitler sau Gorbacev au fost printre candidaţii fiarei. Cei mai mulţi l‑au identificat pe Anticrist în personalitatea papei de la Roma.
    În secolul al 13‑lea Frederich al II‑lea, conducătorul Imperiului Sfânt Roman l‑a acuzat pe papa Grigore al IX‑lea ca fiind Anticristul. Chiar şi călugării franciscani au crezut aceasta şi au răspândit zvonul, care a fost acceptat de Ioan Huss şi Martin Luther.
    Cu timpul un alt candidat a apărut pe scenă pentru rolul lui Anticrist. Acesta a fost Adolf Hitler, când a preluat puterea în Germania. Multe pamflete au circulat peste tot în lume că el este Anticristul. Hitler a ajuns la putere când nivelul moral al naţiunii era decăzut şi oamenii erau descurajaţi. Hitler, prin cuvântările sale, a aprins sentimentul patriotic în oameni. Când el începea să vorbească, începea rar şi încetul cu încetul îşi accelera vorbirea, iar la sfârşitul cuvântărilor sale se ridica pe vârful degetelor de la picioare şi ţipa în gura mare. Audienţa sa era electrizată, în delir, ţipau şi băteau din palme şi erau gata să facă orice Hitler cerea. Anticristul va face acelaşi lucru. Cred că el va fi un bun orator, cu mare putere de convingere a maselor de oameni. De-a lungul istoriei, atât teologi cât şi istorici au atribuit unor personalităţi ca Hitler, numărul 666. De exemplu, fiecărei litere din care era format numele său, i s‑a dat un număr şi când se adunau toate numerele se ajungea la suma 666. Mulţi susţin şi‑n prezent că papa de la Roma are acest număr. Trebuie să ştiţi că în antichitate, de exemplu, literele alfabetului reprezentau anumite cifre. De exemplu A este numărul 1; B este numărul 2; C este numărul 3 şi aşa mai departe.
    Aşadar, fiecare cuvânt în particular, fiecare nume propriu, poate fi în acelaşi timp un număr. Pe unul din pereţii oraşului Pompei s‑a găsit o scriere veche care suna aşa: “O iubesc pe aceea care are numărul 545”.

Aparenţa fizică a Anticristului.

    Dacă citim în cartea lui Daniel vom afla despre înfăţişarea acestui om: (Daniel 7:7, 8, 20) După aceea m‑am uitat în vedeniile mele de noapte şi iată că era o  a patra fiară, nespus de grozav de înspăimăntătoare şi de puternică, avea nişte dinţi mari de fer, mânca, sfărâma şi călca în picioare ce mai rămânea; era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte, şi avea zece coarne”. Din referirile profeţiilor biblice, ştim că acesta este Anticristul, care va veni. Daniel 7:8 spune: “ M‑am uitat cu băgare de seamă la coarne, şi iată că un alt corn mic a ieşit din mijlocul lor, şi dinaintea acestui corn au fost smulse trei din cele dintâi coarne. şi cornul acesta avea nişte ochi ca ochii de om, şi o gură care vorbea cu trufie. Versetul 20 continuă: “Şi asupra celor zece coarne pe care le avea în cap, şi asupra celuilalt corn care ieşise, şi înaintea căruia căzuseră trei, asupra cornului acestuia, care avea ochi, o gură, care vorbea cu trufie, şi avea o înfăţişare mai mare decât celelalte coarne” . Versetul 25 spune: “ El va rosti vorbe de hulă împotriva  Celui Prea Înalt, va asupri pe sfinţii Celui Prea Înalt şi se va încumeta să schimbe vremile, şi legea şi sfinţii vor fi daţi în mâinile lui timp de o vreme, două vremi şi o jumătate de vreme.”
    Anticristul va fi un om atrăgător, care va influenţa masele de oameni prin caracterul său. În Apocalipsa 13:5 este scris: ”I s‑a dat o gură, care rostea vorbe mari şi hule”. Cea de‑a doua fiară îi va face o statuie Anticristului, care reprezintă imaginea sa, care va vorbi în locul lui şi prin care va face semne şi minuni, ca şi cum el însuşi ar fi prezent acolo (Apocalipsa 13:14). El va captiva audienţa sa prin elocvenţă şi va mişca masele.
    Acolo, unde îşi fac apariţia conducătorii, sunt aplauze frenetice. De exemplu în această ţară J. F. Kennedy a avut o personalitate de mare popularitate, a fost un bărbat frumos fizic, a fost tânăr, a fost un bun orator, şi soţia sa Jaâueline a fost o femeie inteligentă şi frumoasă. Pentru poporul american el este o personalitate legendară. Un alt personaj politic de pe scena istoriei a fost Gorbacev. Am urmărit la televizor vizita lui în Germania de Est, cum mulţimile de oameni îl aclamau ca pe un adevărat eliberator. La toate buletinele de ştiri se vorbea despre Glaznost; eu, personal, am auzit pe doi bărbaţi discutând într‑un restaurant şi spunând cât de frumoasă şi atrăgătoare este doamna Gorbacev şi ce conducător genial este soţul ei. Anticristul va fi o personalitate, care va fi pe placul mulţimilor de oameni ai lumii. El, prin cuvântările sale, va convinge oamenii de nevoia unui guvern absolut de conducere al lumii sub comanda sa. El va fi un om cu o înfăţişare fizică deosebit de frumoasă şi impresionantă. Deducem aceasta din versetul 20: “Asupra cornului acestuia, care avea ochi, o gură care vorbea cu trufie şi avea o înfăţişare mai mare decât celelalte coarne”.
    Mulţi se întreabă cum se va ajunge ca un singur om să conducă lumea.  Când el, însă, va apare pe scenă şi evenimentele Marelui necaz au început, iar speranţele multora fiind spulberate, oamenii vor veni în jurul lui şi vor face ceea ce le va cere.